Algemene voorwaarden

Privacy  

Een diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien. En er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven. Uw huisarts ontvangt altijd een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken.  

 

Klachten

Als u niet tevreden bent over de behandeling of over de werkwijze van Manon de Boois, dan kunt u dit altijd aan de diëtist voorleggen. Wanneer u er met haar niet uitkomt, dan kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland (voorheen het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg IKG). U kunt deze onafhankelijke organisatie bereiken via tel nr: 030 - 262 80 24.  

 

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent ben ik telefonisch te bereiken op nummer: 06-28355921  

 

Tien gulden regels

Onderstaande regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist - patiënt. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de diëtist en patiënt vastgelegd.

  • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.    
  • Zowel u als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.    
  • De diëtist heeft de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alléén dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.    
  • De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.    
  • U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.    
  • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.    
  • De diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.    
  • Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.    
  • Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtenbalie van de instelling of bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg in uw regio.  

Wel of niet vergoed? Is er onduidelijk of uw consult bij de diëtist nu wel of niet vergoed wordt?

Bel gerust, dan kijk ik er samen met u naar. Telefoonnummer 06-28355921